Novosti

M4 - Ulaganja u fizičku imovinu - Općina Sveta Marija

M4 - Ulaganja u fizičku imovinu12.2.2018.


U sklopu ove mjere prihvatljiva su brojna ulaganja koja su Hrvatskim poljoprivrednicima postala dostupna već za trajanja pretpristupnog programa IPARD. Sada je opseg ulaganja daleko širi. Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti.


Podmjera 4.1.


Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva


Korisnici* • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 EUR ukoliko ulažu u sektor voća i povrća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima)

 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija


*proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici u tipu operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije


Prihvatljivi troškovi


opći troškovi • prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ali ne više od 40.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 • prihvatljivi opći troškovi uključuju, između ostalih i:

 • troškove usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

 • troškove izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.


nematerijalni troškovi • kupnja ili razvoj računalnih programa

 • kupnja prava na patente i licence

 • zaštita autorskih prava

 • registracija i održavanje žigova i

 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.


Prihvatljivi materijalni troškovi razlikuju se ovisno o tipu operacije.


Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Najniža  i najviša vrijednost  potpore po projektu bit će propisana natječajem, a ne  može biti viša od


1.000.000 EUR niti niža od 5.000 EUR.


Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR.


Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR.


Intenzitet potpore


Intenzitet potpore iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Mogućnost smanjenja i povećanja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem. Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova.


Tip operacije


4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava


Prihvatljivi materijalni troškovi • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje: 1. objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

 2. zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva


iii. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti 1. objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 2. novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

 3. sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.


Tip operacije


4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš


Prihvatljivi materijalni troškovi • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili

 • poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe.


Tip operacije


4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije


Prihvatljivi materijalni troškovi • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za: 1. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 2. prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe


iii. obradu, preradu i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, i/ili • nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.


Podmjera 4.2.


Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda


Korisnici* • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, uključujući početnike

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji

 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji.


* proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici u tipu operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije


Prihvatljivi troškovi • opći troškovi

  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

 • troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i

 • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u gore navedenim točkama ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo. • nematerijalni troškovi

  • kupnja ili razvoj računalnih programa

  • kupnja prava na patente i licence

  • zaštita autorskih prava

  • registracija i održavanje žigova i

  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
Prihvatljivi materijalni troškovi razlikuju se ovisno o tipu operacije.


Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem: • za sektor prerade mesa i mlijeka ne može biti viša od 3.000.000 EUR niti niža od 15.000 EUR

 • za ostale sektore ne može biti viša od 2.000.000 EUR niti niža od 15.000 EUR.


Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.


Intenzitet potpore


Intenzitet potpore iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Intenzitet potpore može se uvećati za tip operacije 4.2.1 Korištenje obnovljivih izvora energije za najviše 20% ako projekt provode dvije ili više proizvođačkih organizacija (zajednički projekt). Najveći intenzitet kombinirane potpore ne može biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova.


Tip operacije


4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima


Prihvatljivi materijalni troškovi • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje: 1. objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

 2. objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


iii. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom 1. objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

 2. objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

 3. objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


vii. objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom


viii. objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom 1. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

 2. objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

 3. objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i


xii. laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i/ili

 • prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.


Tip operacije


4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije


Prihvatljivi materijalni troškovi • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za: 1. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 2. prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe


iii. obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, i/ili • nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.


Podmjera 4.3.
Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva


Tip operacije


4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja


Korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave


Prihvatljivi troškovi


Prihvatljivi materijalni troškovi: • ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav i slično)

 • radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično)


Prihvatljivi nematerijalni troškovi: • nabava ili razvoj računalnog softvera

 • nabava patenata, licenci

 • ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije


Prihvatljivi opći troškovi: • izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), uključujući i stručne tehničke revizije

 • izrada studijske dokumentacije (predinvesticijska studija izvodljivosti, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš ili elaborat zaštite okoliša, ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kao i ostala izvješća/elaborati i studije koje su potrebne za izradu projektne dokumentacije

 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kupovina i/ili izvlaštenje, ostali troškovi vezani uz postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa poput kupovine, troškovi javnog bilježnika, odvjetnika, sudskih vještaka, geodeta, konzultanata i slično)

 • stručni nadzor nad građenjem (arhitektonski, građevinski, geotehnički, strojarski, elektrotehnički, projektantski, geodetski, arheološki nadzor i nadzor sigurnosti na radu i ostale vrste nadzora u ovisnosti o zahtjevima javnih ili nadležnih tijela)

 • kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje

 • provođenje istražnih (probnih i/ili zaštitnih) arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela

 • provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela i

 • administrativni troškovi (troškovi provođenja javne nabave roba, radova i usluga, troškovi ishođenja dozvola, troškovi postupaka vezanih uz zaštitu okoliša i prirode, troškovi tehničke inspekcije i slično)


Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Od 150.000 do 15.000.000 EUR


Intenzitet potpore


Do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta


Tip operacije


4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta


Korisnici


Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave


Prihvatljivi troškovi


Uklanjanje međa i građevina (ograda, bunara i slično), građenje nove mreže poljoprivrednih putova, pripadajućih mostova i propusnih građevina


Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Od 150.000 do 3.000.000 EUR


Intenzitet potpore


Do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova


Tip operacije


4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu


Korisnici • šumoposjednici

 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

 • udruženja šumoposjednika

 • jedinice lokalne samouprave


Prihvatljivi troškovi


Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne (traktorski putovi i traktorske vlake), šumske prometne infrastrukture rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova


Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Od 10.000 do 1.000.000 EUR


Intenzitet potpore


Do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova


Podmjera 4.4.
Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena


Tip operacije


4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša


Korisnici • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva

 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (državne, regionalne i lokalne javne ustanove)

 • jedinice lokalne samouprave

 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša.


Prihvatljivi troškovi


ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica,uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta, nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka), izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.


Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)


Od 600 do 150.000 EUR


Intenzitet potpore


Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova


NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko