Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za prodaju nekretnine 2024 - čestica br. 2325/A/48 - Općina Sveta Marija

Natječaj za prodaju nekretnine 2024 - čestica br. 2325/A/4815.3.2024.


Na temelju članka 14. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 15/10) te Odluke o prodaji  imovine (Čakovečka 90, Donji Mihaljevec),  (KLASA: 944-08 /22-01/01,URBROJ: 2109-24-22-1) od  31.03.2022., načelnica Općine Sveta Marija raspisuje


N  A  T  J  E  Č  A  J


za prodaju nekretnine javnim prikupljanjem pisanih ponuda


1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveta Marija (dalje u tekstu: prodavatelj) i to:


a)   čestica br. 2325/A/48, kuća, gradilište  od 278 čhv-a u  1/8 dijela, upisana u ZK uložak broj 3129 k.o. Donji Mihaljevec


-početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine pod a)   iznosi 2.250,00 eura.


2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu: sudionici natječaja) koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.


3. Svaki sudionik natječaja dužan je uplatiti jamčevinu u visini 10 % utvrđenog iznosa početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Sveta Marija IBAN: HR92 2340 0091 8607 0000 6, uz naznaku »jamčevina za sudjelovanje u natječaju«, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.


4. Pisane ponude, dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom »Ponuda na natječaj  – ne otvaraj« na adresu: Općina Sveta Marija, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija, predajom neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Marija na navedenoj adresi ili preporučeno poštom.


5. Ponuda mora sadržavati:


- za pravne osobe: naziv i naznaku sjedišta, te izvadak iz sudskog registra u originalu ili ovjerenoj presliku ne stariji od šest (6) mjeseci računajući od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda),


- za fizičke osobe: ime i prezime, adresu i presliku osobne iskaznice,


- oznaku nekretnine (broj katastarske čestice) za koju se daje ponuda,


- iznos ponuđene cijene,


- dokaz o uplaćenoj jamčevini,


- podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene.


Obrazac Ponude je dostupan na službenoj Internet stranici prodavatelja.


Strane osobe ponudu daju na hrvatskom jeziku, a priloženi dokumenti moraju biti prevedeni od ovlaštenog tumača ili u prijevodu ovjerenom od diplomatskog ili konzularnog predstavništva (ne važi za osobne dokumente).


6. Rok za dostavu pisanih ponuda je 25.03.2024. godine.


7. Najpovoljnija ponuda za nekretninu je ona koja sadrži najviši iznos ponuđene cijene.


8. Porez na promet nekretnine snosi kupac kao i troškove prijenosa vlasništva.


9. Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnine izložene na prodaju ovim natječajem, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena.


Nerazumljive, neodređene, nepotpune, nepravovremene kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od određenog u početnoj cijeni, te ponude bez dokaza o uplaćenoj jamčevini smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati.


10. O odluci Općinskog vijeća Općine  Sveta Marija o odabiru najpovoljnije ponude, sudionici natječaja biti obaviješteni u roku od (15) petnaest dana od dana odabira.


11. Izabrani sudionik natječaja u obvezi je zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s prodavateljem u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru.


Kupac može kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno ili u dva obroka što će se definirati kupoprodajnim ugovorom. 


Uplaćena jamčevina izabranog sudionika uračunava se u kupoprodajnu cijenu.


Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.


Ukoliko izabrani sudionik u utvrđenom roku ne sklopi ugovor ili u ugovorenom roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je odustao od ponude, čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.


12. Sudionicima natječaja koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 8 (osam) dana od donošenja Odluke o odabiru.


13. Prodavatelj pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, ne prihvatiti ni jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema sudionicima natječaja.


14. Nekretnina koja je predmet prodaje može se razgledati svakog radnog dana od 12 do 14 sati uz prethodnu najavu.


15. Javno otvaranje ponuda bit će 02.04.2024. godine u 14:00 sati u prostorijama Općine Sveta Marija u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1.


 


Načelnica Općine Sveta Marija                                                                                                                                                                 Đurđica Slamek


 


ikona
Natječaj za prodaju nekretnine 2024   
divider
ikona
OBRAZAC PONUDE - uz Natječaj za prodaju nekretnine 2024...   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Kupuje se kuća
28. ožu '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis