Dokumenti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

Općinsko Vijeće - Sjednice OV2021.-2025.

29.05.2024. - 20. SJEDNICA OV

25.03.2024. - 19. SJEDNICA OV

19.12.2023. - 18. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 30/23

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2024. Sveta Marija.docx
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.doc
Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.doc
Program javnih potreba u socijanoj zaštit iOpćine Sveta Marija u 2024.godini.doc
Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu.doc
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasništvu RH za 2024. godinu.docx
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.doc
PRORAČUN OSM ZA 2024. GODINU.pdf
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2024.-2027..docx
Strategija upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za razdoblje 2023.-2029. godine.docx
Trogodisnji plan davanja koncesija za razdoblje 2024-2026. godine.doc
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2022. godine.doc
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2023. g. Dječjeg vrtića Kockavica_.doc
2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSM ZA 2023. GODINU (2).pdf
Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za 2023.godinu.docx
Izvješće načelnice 7.-12. 2022..docx
Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2024. g. za financ.polit.stranaka zastupljenih u OV.doc
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ekonomske cijene DV Kockavica.docx
Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu.doc
Odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenicima i namjestenicima JUO
Opcine Sveta Marija.docx
Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja.doc
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Marija.docx
Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DV Kockavica.docx
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za razdoblje 2023.-2029..docx
Odluka visini osnovice i koeficijenta za obracun place nacelnika.docx
Plan davanja koncesija za 2024.doc

21.09.2023. - 17. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 23/23

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.
Odluka o izmjeni Odluke o načinu sakupljanja komunalnog otpada Sveta Marija
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2024 OSM
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna OSM za 2023. g/div>
Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata 2023

15.06.2023. - 16. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 14/23

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke dugoročnom zaduženju OSM

29.5.2023. - 15. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 13/23

1. izmjene i dopune Proračuna OSM za 2023. godinu.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OSM ZA 2022. GODINU.pdf
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022.godine ok.doc
Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 2022.godine.doc
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi OSM za 2022..docx
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu OSM za 2022..docx
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa OSM za 2022..docx
Izvještaj o izvršenju proračuna DV 2022-12..docx
Odluka o davanju suglasnosti Gradu Varaždinske Toplice u EGTS RegijaMura..docx
Odluka o davanju suglasnosti Općini Martijanec u EGTS Regija Mura..docx
Odluka o davanju suglasnosti Općini Ortilos u EGTS Regija Mura..docx
Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2023. g..rtf
Odluka o osiguranju mjera primarne zdrav. zastite na podrucju Opcine SvetaMarija..doc
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.doc
Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina(Palihboraca 10,DM)....docx
Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodajunekretnina(Zelengaj 6, SM)...docx
Sporazum o zajedničkom financiranju (ŽUC).pdf
Zaključak o davanju suglasnosti načelnici za potpis sporazuma..docx
Zaključak o prihvacanju Izvjesca Program odrzavanja kom.infrastrukture za2022...doc
Zaključak o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture za2022...doc
Zaključak o prihvaćenju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa OSM za2022...docx
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi OSM u 2022...docx
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu OSM za 2022...docx
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica za razdoblje 1.1.-31.12.2022..doc

30.3.2023. - 14. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 6/23

Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a Donji Mihaljevec za 2022..doc
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom za 2022. g.doc
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom za 2022. g.pdf
Zaključak o prihvaćenju Izvješća DVD_a Sveta Marija za 2022..docx
Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zemljista u vlasnistvu_RH u 2022..doc
DVD D.Mihaljevec-Financ. izvještaj za 2022. i plan rada za 2023.g.pdf
DVD Sveta Marija-Financ. izvještaj za 2022. i plan rada za 2023.g .pdf
Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2022.xlsx
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2022..docx
Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Općine Sveta Marija za 2022.doc
Odluka o prodaji imovine -Palih boraca 10, Donji Mihaljevec..doc
Odluka o prodaji imovine -Zelengaj 6, Sveta Marija.doc
Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom za 2023. .docx
Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina..docx
Plan upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za 2023.godinu.docx
Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara_2023_Sveta Marija.docx

15.2.2023. - 13. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 2/23

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta marija za 2022..docx
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika OV ..doc
Odluka o razrješenju predsjednika OV.doc
Odluka o sklapanju Sporazuma o projektnom udruživanju Tur.zajednice.doc
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za 2023. godine s trogodišnjim financijskim učincima.docx
Primjer sporazuma_.pdf
Program_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_za_2023._godinu_2.1.2023.doc

20.12.2022. - 12. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 24/22

Program javnih potreba u socijanoj zaštitiOpćine Sveta Marija u 2023.godini.doc
Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu.doc
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasništvu RH za 2023. godinu.docx
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.doc
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.-6. 2022. godine.doc
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2022. godinu.pdf
Izvješće načelnice 1-7. 2022..docx
Obrazlozenje Proracuna Opcine Sveta Marija za 2023.godinu.docx
Odluka o raspoređivanju_sredstava_tokom_2023._g._za_financ.polit.stranaka_zastupljeni h_u_OV.doc
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu dj. vrtica 2022.rtf
Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu.doc
Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK-VAŽEĆA.docx
Plan davanja koncesija za 2023.doc
PORAČUN ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU.pdf
Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.doc
Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu.doc

25.11.2022. - 11. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 21/22

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta dj. vrtica 2022.rtf
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara_Sveta Marija 2022..docx
Odluka o imenovanju Etičkog odbora.doc
Odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenicima i namjestenicimaJUO
Opcine Sveta Marija 2022..docx
Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina.doc
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveta Marija.docx
Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela-2022..doc
Odluka o osnivanju vlastitog pogona -Općina Sveta Marija-2022.doc
Odluka o prodaji imovine -ul. Palih boraca 10, D.M.doc
Odluka o visini grobnih naknada na groblju u Svetoj Mariji.docx
Odluka__visini_osnovice_i_koeficijenta_za_obracun_place_nacelnika_2022.-2.docx
Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona-2022.doc
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.-6. 2022. godine.doc

15.09.2022. - 10. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 14/22

Izvještaj o izvršenju proračuna DV 2022-06_
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ekonomske cijene vrtića
Odluka o dopunama Odluke_o_komunalnom_redu_na_podrucju_Opcine_Sveta_Marija_
Odluka o prodaji imovine -ul. Maršala Tita 21 i 23 D.M
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općine Sveta Marija za 2022.
Polugodišnji obračun proračuna DV Kovkavica 2022.
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna za 2022. g. Dječjeg vrtića Kockavica_

27.06.2022. - 9. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 10/22

Etički kodeks članova Općinskog vijeća OSM- odluka
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveta Marija u 2022.
Odluka o izmjenama Odluke_o_placama_i_ostalim_materijalnim_pravima_radnika_u_DVK.
Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina.
Odluka_o_suglasnosti_za_provedbu_ulaganja_na_podrucju_Opcine_Sveta_Marija_2022
Prilog-III-Opis-projekta
Socijalni program Općine Sveta Marija za 2022. godinu..
Zaključak o usvajanju godišnjeg izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica 2020

31.03.2022. - 8. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 5/22

Izvješće o izvršenju Socijalnog programa OSM za 2021.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu OSM za 2021.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi OSM za 2021.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana gosp. otpadom za 2021.
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a 2021.- Donji Mihaljevec
Zaključak o prihvaćanju Izvj. o izvršenju Programa gradnje kom infrastrukt OSM za 2021.
Zaključak o prihvaćanju Izvj. o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture OSM za 2021.
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom za 2021.
Zaključak o prihvaćenju Izvješća DVD_a Sveta Marija za 2021.
Zaključak o prihvaćenju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa OSM za 2021.
Zaključak o usvajanju Izvješća o financiranju javnih potreba u kulturi OSM u 2021.
Zaključak o usvajanju Izvješća o financiranju javnih potreba u sportu OSM za 2021.
1. izmjene i dopune proračuna Općine Sveta Marija za 2022. g.
Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2021.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija za 2021.g.
Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta Marija za 2021.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2021. godine
Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 2021. godine
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2021-PREKOM
Izvršenje plana razvojnih programa 2021.
Odluka o prodaji imovine (Čakovečka 90, DM)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveta Marija za 2021.g.
Plan davanja koncesija za 2022.

25.1.2022. - 7. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 13/22

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za 2021. godinu
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sveta Marija za 2022. godinu
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Marija za 2021. godinu
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveta Marija
Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ver 1.1
Odluka_o_nacinu_sakupljanja_komunalnog_otpada_na_podrucju_OSM_25.01.2022.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sveta Marija za 2022. godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

22.12.2021. - 6. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 22/21

1.-Odluka o placama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK- 2021 (1).docx
2.-Odluka_o_davanju_prethodnoj_suglasnosti_na_ekonomsku_cijenu_vrtića.rtf
3.-Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja.doc

16.12.2021. - 5. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 22/21

Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu.doc
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasništvu RH za 2021. godinu.docx
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.doc
Proračun Općine Sveta Marija za 2022. g s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.pdf
Socijalni program Općine Sveta Marija za 2022. godinu.doc
Zakljucak_o_davanju_suglasnosti_nacelnici_za_potpis_sporazuma_7.4.2021.docx
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviz. učinkovitosti upravljanja kom. infrast.doc
4. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu.pdf
Odluka o raspoređivanju_sredstava_tokom_2022._g._za_financ.polit.stranaka_zastupljenih_u_OV.doc
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.docx
Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu.doc
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Pre-kom d.o.o.-u.doc
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.doc
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.doc

19.11.2021. - 4. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 19/21

Odluka o dugoročnom zaduženju OSM .docx
Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu.doc
3.Rebalans proračuna.pdf

14.09.2021. - 3. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 15/21

Izvješće načelnice 1-7-2021.docx
Odluka o dugoročnom zaduženju OSM .docx
Odluka o imenovanju člana NO Međimurskih voda.docx
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela-2021.doc
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu.pdf
Pravilnik o kriterijima za ocjenjivanju službenika.doc
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2019..doc

02.08.2021. - 2. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 13/21

09.06.2021. - 1. (konstituirajuća) SJEDNICA OV)
Službeni glasnik Međimurske županije 9/21
2017.-2021.

13.04.2021. - 30. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 8/21

Odluka o pravu prvenstva upisa u Dječji vrtić Kockavica.docx

23.03.2021. - 29. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 7/21

1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu.doc
Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2020.xlsx
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.pdf
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021.docx
Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta Marija za 2020.doc
Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 2020. godine.doc
Izvješće o održavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020. godine.doc
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2020-PRE-KOM.doc
Izvršenje plana razvojnih programa.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - nekretnine.docx
Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture za 2020.doc
Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrastrukture za 2020.doc
Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom za 2020. g.doc
Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO D. Mihaljevec.doc
Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO Sveta Marija.doc
OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2020.xlsx
Plan davanja koncesija u 2021 godini.doc
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2021_Sveta Marija .docx
Trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje 2021-2023.doc
Zaključak o davanju suglasnosti načelnici za potpis sporazuma.docx
Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana gosp. otpadom za 2020.doc
Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo.
zemljista u vlasnistvu_RH u 2020. g.doc
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2020..doc

22.02.2021. - 28. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 4/21

1. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu.pdf
Odluka o raspis. i provedbi natječaja za prodaju nekretnina -Buzovica broj 5.doc
Odluka o raspis. i provedbi natječaja za prodaju nekretnina -Buzovica broj 6.doc
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.doc
ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETA MARIJA-2021.docx
Odluka ododjeli na privremeno ili povremeno korištenje prostora u vlasništvu OSM-2021.docx
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija 2021.doc
Predložak-za-izračun-neto-prihoda.xlsx
Prilog-I-Dokumentacija-za-podnosenje-zahtjeva-za-potporu.docx
Prilog-III-Opis-projekta.docx
STATUT Općine Sveta Marija 2021.doc

18.12.2020. - 27. SJEDNICA OV
Službeni glasnik Međimurske županije 10/22

2. Plan razvojnih programa 2021.-2023..pdf
2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU.pdf
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020..docx
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupopr. posl. prostora ..docx
Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu.doc
Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina-2021.doc
Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2021. g. za financ.polit.stranaka zastupljenih u OV.doc
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.doc
Program javnih potreba u kulturi za 2021 godinu.doc
Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu.doc
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasništvu RH za 2021. godinu.docx
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.doc
PRORAČUN ZA 2021. GODINU.pdf
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu.doc
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite - 2020- 2023 na podrucju Opcine Sveta Marija.docx
Socijalni program Općine Sveta Marija za 2021. godinu.doc

30.10.2020. - 26. SJEDNICA OV

Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2019
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa polj zemljišta za 2019. godinu
Izvješće o radu načelnice za razdoblje 1-6 mj. 2020.g
Odluka o prodaji nekretnina -Buzovica
Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_GZ_Buzovica_2020
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna DV Kockavica
Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zemljista u vlasnistvu_RH u 2019. g
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice za razdoblje 1.1.- 30.06.2020. godine
Zaključak o usvajanju polug. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica

14.9.2020. - 25. SJEDNICA OV

Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2019
Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa polj zemljišta za 2019. godinu
Izvješće o radu načelnice za razdoblje 1-6 mj. 2020.g
Odluka o prodaji nekretnina -Buzovica
Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_GZ_Buzovica_2020
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna DV Kockavica
Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zemljista u vlasnistvu_RH u 2019. g
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice za razdoblje 1.1.- 30.06.2020. godine
Zaključak o usvajanju polug. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica

7.8.2020. - 24. SJEDNICA OV

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2019
1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020.
1. izmjene i dopune proračuna Općine Sveta Marija za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
Izmjene i dopune plana razvojnih programa
Izvješće načelnice o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019
Izvješće načelnice o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture 2019
Izvješće o radu načelnice za razdoblje 1.7.-31.12.2019.
Izvršenje plana razvojnih programa
Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2020.
Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture za 2019
Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrastrukture za 2019

15.4.2020. - 23. SJEDNICA OV

Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova CZ-.doc
Prilog-Sporazum cz.doc

27.3.2020. - 22. SJEDNICA OV

2.-Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom za 2019. g
3. -Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu
3. -Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana gosp. otpadom za 2019
4. -Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a -Sveta Marija
5. -Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a-D. Mihaljevec
6. -Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.
7. -Plan davanja koncesija u 2020 godini
8. -Trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje 2020-2022
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2019 (GKP Pre-kom)
OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2019
Zaključak o prihvaćanju Izvješća revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveta Marija za 2018. godinu

27.2.2020. - 21. SJEDNICA OV

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Dj. vrtića Kockavica Sveta Marija za 2019. godinu
Odluka o donošenju II. IID PPU Općine Sveta Marija
Odluka o izmjenama Odluke o postupku provedbe izbora za vijeća mjesnih odbora OSM
Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020.
Plan upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za 2020. godinu-konačni prijedlog
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija 2020.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2020. godinu
STATUT Općine Sveta Marija 2020.
Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica za 2019 godinu

20.12.2019. - 20. SJEDNICA OV

Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina-2019
Odluka o načinu sakupljanja otpada-dopunjeno prema dopuni Uredbe ver 2.00
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Odluka o prijenosu vlasništva - NK Drava
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasništvu RH za 2020. godinu

09.12.2019. - 19. SJEDNICA OV

Odluka o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina
Socijalni program Općine Sveta Marija za 2020. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture 2020. godine
Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2020 godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2020. g. za financ.polit.stranaka zastupljenih u OV
Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu
Odluka o komunalnom redu na području Općine Sveta Marija
Proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Plan razvojnih programa
2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

12.09.2019. - 18. SJEDNICA OV

1. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu-za web
Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2019.
Odluka o prodaji imovine - Prekmostje
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Sveta Marija u 2018. godini
Izvješće o stanju zaštite od požara u 2018 godini
Odluka o agrotehničkim mjerama Općine Sveta Marija
Odluka o komunalnom redu na području Općine Sveta Marija
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika

22.07.2019. - 17. SJEDNICA OV

Izvješće načelnice 1-7. 2019.
Odluka o davanju preth. suglasnosti na opće uvjete -dimnjačarske usluge
Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2019. g
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi_II IDPPUO Sveta Marija
Odluka o pristupanju Hrvatskoj zajednici općina
Opći uvjeti-dimnjačarske usluge 363 03
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.-7. 2019.

03.06.2019. - 16. SJEDNICA OV

Plan mreže dječjih vrtića u Općini Sveta Marija
Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zemljista u vlasnistvu_RH u 2018. g
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o odabiru najpov. ponud. za kpnju nekret u vl Općine Sveta Marija
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasništvu RH za 2019. godinu

28.03.2019 - 15. SJEDNICA OV

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
Izvješće načelnice o izv. Prog.održav.kom.infrastruk. za 2018.
Izvješće načelnice o izvr. Programa gradnje kom. infra. za 2018.
Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta Marija za 2018
Izvještaj o izvršenju fin. plana Dječjeg vrtića za 2018. godinu
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu-BILJEŠKE
Izvještaj PRE-KOM-a o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2018
Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu
Odluka o izradi_II IDPPUO Sveta Marija
Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana gosp. otpadom za 2018
Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture za 2018
Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrastrukture za 2018
Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom
Odluka o prodaji imovine -ul. Maršala Tita 6 i 8, D.M.
OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2018
Plan davanja koncesija u 2019 godini
Trogodišnji plan davanja koncesija 2019-2021
Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a -Sveta Marija
Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-D. Mihaljevec
Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica za 2018 godinu

29.01.2019. - 14. SJEDNICA OV

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.
Izvješće načelnice 7-12. 2018.
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.7.-31.12.2018. g

27.12.2018. - 13. SJEDNICA OV

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti

13.12.2018. - 12. SJEDNICA OV

2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
6.-Prilog-III-Opis-projekta
Odluka o davanju preth. suglasnosti na opće uvjete -dimnjačarske usluge
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa
Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2019.
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta Marija
opći uvjeti dimnjačar II
opći uvjeti ukopa II
Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa
Predložak-za-izračun-neto-prihoda-2
Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2019 godinu
Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture 2018. godine
Proračun za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu
Proračun za 2019. godinu
Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kockavica
Socijalni program Općine SV M za 2019

09.11.2018. - 11. SJEDNICA OV

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ OSM
Pravilnik o stipendiranju redovitih studenata
Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Statut dj. vrtića
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada
Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK
Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina u korist Hrvatskih voda
Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Sveta Marija

13.09.2018. - 10. SJEDNICA OV

Izmjene i dopune Statuta Općine Sveta Marija
Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DJ vrtića
Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Statut dj. vrtića
Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu sa PBZ za 2016
Odluka o prodaji imovine - Etno kućać (65%cijene)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
Izmjene i dopune Odluke o pokretnoj prodaji
Izmjene i dopune Poslovnika OV Općine Sveta Marija

23.07.2018. - 9. SJEDNICA OV

Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja
Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2018.g
Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na ekonomsku cijenu jaslica
1. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica za 2017. godinu
Prilog 12 - Opis projekta-2018 - KONAČAN
Odluka o suglasnosti ulaganja na području OSM
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

28.05.2018. - 8. SJEDNICA OV


Godišnji plan razvoja sustava CIVILNE ZAŠTITE za 2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu-BILJEŠKE
Odluka o donošenju programa raspolaganja polj. zemlj. u vlasništvu RH za područje OSM
Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Odluka o javnim priznanjima Općine Sveta Marija
Odluka o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina
Odluka o prodaji imovine - pokojne Jelene Bartolić
Odluka o prodaji imovine - Prekmostje
Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2017. godine
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.7.-31.12.2017

27.3.2018. - 7. SJEDNICA OV

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrastrukture za 2017
2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom
3. Odluka- o visini naknade članovima OV , VMO i članovima radnih tijela
4. Odluka o visini osnovice i koeficijenta-plaća načelnika i zamjenika kada
5. dužnost obavljaju profesionalno
6. Plan davanja koncesija u 2018 godini
7. Trogodišnji plan davanja koncesija 2018.-2020
8. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a -Sveta Marija
9. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-D. Mihaljevec
10. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017.
11. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2017 (PRE-KOM)
12. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2017 (PRE-KOM)
13. Odluka o donošenju procjene-rizika od velikih nesreća
14. Odluka o koeficijentimaza obračun plaće službenika i namještenika JUO OSM
15. Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- SMarija za 2017
16.Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje objekata kom.infrastrukture za 2017

8.2.2018. - 6. SJEDNICA OV

1. Odluka o prodaji imovine - pokojne Ane Pongrac
2. Odluka o prodaji imovine - pokojne Ivanke Božek
3. Odluka o prodaji imovine - pokojne Jelene Bartolić
4. Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Sveta Marija
5. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija 2018.
6. STATUT Općine Sveta Marija 2018.

22.12.2017. - 5. SJEDNICA OV

1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za sanaciju/rekonstrukciju/novogradnju nekretnina na području općine Sveta Marija
2. Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Sveta Marija
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija
4. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija

29.11.2017. - 4. SJEDNICA OV

1. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za razd. 2017. do 2022. g.
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2018
3. Odluka o povjeravanju poslova održavanja groblja OSM
4. Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada
5. Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja 2017 g
6. Odluka o komunalnom redu Općine Sveta Marija
7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu
8. Socijalni program Općine SV M za 2018.
9. Proračun Općine Sveta Marija za 2018. godinu
10. 1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
11. Program održavanja komunalne infrastrukture 2018. godine
12. Program korištenja sredstava od legalizacije za 2018. godinu
13. Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
14. Program javnih potreba u kulturi za 2018 godinu
15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
16. Plan razvojnih programa
17. PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine Sveta Marija 2017-2022

19.10.2017. - 3. SJEDNICA OV1. Odluka-o-mjerama-potpore-za-sanaciju-rekonstrukciju-novogradnju-nekretnina-2017.
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke oraspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2017.
3. Zaključak o prihv. polugod. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica - kopija
4. Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.1.-1.10.2017
5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam Općine Sveta Marija

25.7.2017. - 2. SJEDNICA OV1. Odluka o dodjeli plaketa i priznanja OSM u 2017. g.
2. Odluka o izboru Odbora financije, proračun i unutrarnji nadzor
3. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise
4. Odluka o izboru Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala
5. Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu ugroženosti
6. Odluka o izboru Povjerenstva za praćenje događanja
7. Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
8. Odluka o izboru Socijalnog vijeća
9. Odluka o izboru Uprave groblja
10. Odluka o izboru Komisije za popis birača
11. Odluka o izboru Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina
12. Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija
13. Odluka o imenovanju članova UV Dječjeg vrtića Kockavica

25.7.2017. - 1. SJEDNICA (KONSTITUIRAJUĆA) OV1. Odluka o izboru Mandatne komisije
2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
3. Odluka o izboru potpredsjednika OV
4. Odluka o izboru predsjednika OV

2013.-2017.

30.3.2017. - 32. SJEDNICA OV (SGMŽ 3-17)1. Izvješće_o_izv._Prog.održav.kom_.infrastruk._za_2016.
2. Programa_gradnje_kom._infra._za_2016.
3. Odluka_o_davanju_suglasnosti_na_provedbu_ulaganja_na_području_Općine_SM-mjera_7.4._2017.
4. Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_gradnje_objekata_kom.infrastrukture_za_2016.
5. Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_održavanja_kom.infrastrukture_za_2016.
6. Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_D._Mihaljevec
7. Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_Sveta_Marija
8. Odluka_o_raspodjeli_viška_prihoda_iz_2016.
9. Odluka_oprovedbi_izbora_za_vijeća_mjesnih_odbora_OSM
10. Provedbeni_plan_unapređenja_zaštite_od_požara_za_2017.
11. Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a_-Sveta_Marija.
12. Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a-D._Mihaljevec
13. Odluka_o_općinskim_porezima_Općine_Sveta_Marija.

27.2.2017. - 31. SJEDNICA OV (SGMŽ 2-17)1. Analiza-stanja-sustava-civilne-zaštite-za-2016.
2. Godišnji-plan-razvoja-sustava-CIVILNE-ZAŠTITE-za-2017.
3. Izvještaj_o_gospodarenju_otpadom_na_području_Općine_Sveta_Marija_za_2016-čl._32.
4. Odluka_o_imenovanju_Povjerenstva-poticanje_uređenja_nekretnina
5. Odluka_o_potpisivanju_pisma_namjere_o_suradnji-aglomeracija_DD
6. Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_parterstvu_na_projektu_-aglomeracija_DD
7. Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_sufinanciranju_projekta-aglomeracija_DD
8. Odluka_o_prihvaćanju__i_Izvješće_o_provedbi_Plana_gospodarenja_otpadom-_SMarija_za_2016_čl_20
9. Odluka_o_prihvaćanju_Izvještaja_o__gospodarenju_otpadom-čl_32
10. Odluka_o_prihvaćanju_Zaključka_o_procijeni_vrij._nekretnina
11. Pismo_namjere_-_aglomeracija_Donja_Dubrava
12. Plan_davanja_koncesija_u_2017._godini
13. Trogodišnji_plan_davanja_koncesija_2017.-2019


2016.

21.12.2016. - 30. SJEDNICA OV (SGMŽ 15-16)1. odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-finan-polit-stranaka-2017
2. odluka-o-izvrsavanju-proracuna-za-2017-godinu
3. socijalni-program-opcine-sv-m-za-2017
4. program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-2017-godine
5. program-javnih-potreba-u-sportu-za-2017-godinu
6. program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017-godinu
7. program-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2017-godinu
8. program-koristenja-sredstava-od-legalizacije-za-2017-godinu

14.12.2016. - 29. SJEDNICA OV (SGMŽ 15-16)1. odluka-o-mjerama-poticanja-za-uredenje-nekretnina

3.11.2016. - 28. SJEDNICA OV (SGMŽ 12-16)1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na podrucju osm
2. Odluka o donošenju strateškog razvojnog programa
3. Zaključak o davanju suglasnoti na prijedlog odluke o prodaji kuhinjske nape

14.9.2016. - 27. SJEDNICA OV (SGMŽ 9-16)1. odluka-o-davanju-prostora-u-vlasnistvu-osm-na-koristenje-udrugama
2. odluka-o-privremenom-koristenju-prostora-u-vlasnistvu-osm
3. savjet-mladih-odluka-o-objavi-javnog-poziva-za-isticanje-kandidature

18.7.2016. - 26. SJEDNICA OV (SGMŽ 8-16)1. Odluka o osnivanju Savjetu mladih Općine Sveta Marija
2. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Sveta Marija
3. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina
4. Odluka o dodjeli plaketa i priznanja 2016. g

30.6.2016. - 25. SJEDNICA OV (SGMŽ 7-16)1. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite
2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

19.5.2016. - 24. SJEDNICA OV (SGMŽ 5-16)1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
2. Odluka o uvjetima i kriterijima korištenja prostora u vlasništvu Općine Sveta Marija
3. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića _Kockavica_
4. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija

30.3.2016. - 23. SJEDNICA OV (SGMŽ 3-16)1. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija
2. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine
3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom- čl 32
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrastrukture za 2015. god.
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje objekata kom.infrastrukture za 2015. god.
6. Odluka o prihvaćanju i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom- SMarija za 2015 _(čl 20_)
7. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveta Marija
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu
9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
10. Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.
11. Zaključak o prihvaćanju izvješta revizije - upravljanje nekretninama
12. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-Sveta Marija
13. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-Donji Mihaljevec
14 Izvješće o izvršenju Prog.održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015.
16. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2015 (PRE-KOM)


2015.

21.12.2015. - 22. SJEDNICA OV (SGMŽ 17-15)1. Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prodaju nekretnina
3. Odluka o proglašenju 2016. godine godinom Kockavice
4. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovito financiranje političkih stranaka
5. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za razdoblje 2016. do 2021. godine
6. Plan gospodarenja otpadom općine Sveta Marija 2016.-2021. godine
7. Plan razvojnih programa
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
9. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
10. Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
11. Program korištenja sredstava od legalizacije za 2016. godinu
12. Program održavanja komunalne infrastrukture 2016. godine
13. Socijalni program Općine Sveta Marija za 2016. godinu
14. Zaključak o prihvaćanju odluke opristupanju međunarodnoj strategiji Zero waste 2020

29.10.2015. - 21. SJEDNICA OV (SGMŽ 14-15)1. Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja
2. Odluka o pravima i obvezama dužnosnika Općine Sveta Marija
3. Odluka o prodaji imovine - pokojnog Miroslava Golubića
4. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj upotrebi (Kolodvorska ul. ,Donji Mihalejvec)
5. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Sveta Marija
6. Plan davanja koncesija u 2016. godini

20.7.2015. - 20. SJEDNICA OV (SGMŽ 10-15)1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PPU Općine Sveta Marija
2. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti dimnjičarskih poslova

24.6.2015. - 19. SJEDNICA OV (SGMŽ 9-15)1. 1. izmjene plana davanja koncesija u 2015. g.
2. 1. izmjene trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje 2015.-2017.g.
3. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 2015.
4. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Marija
5. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2015. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija

30.4.2015. - 18. SJEDNICA OV (SGMŽ 6-15)1. Analiza Stanja zaštite i spašavanja za 2014.godinu
2. Odluka o produljenju koncesije za dimnjačarske poslove
3. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj upotrebi -Katarine Zrinski, Zelengaj, I.Žbulja
4. Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja za 2015. g.

24.3.2015. - 17. SJEDNICA OV (SGMŽ 4-15)1. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sv Marija za 2014. -ČL.32
2. Odluka o prihvaćanju i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta Marija za 2014. (čl 20)
3. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom-čl 32
4. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2014. godine
5. Odluka-Strateški razvojni program Općine Sveta Marija


2014.

29.12.2014. - 16. SJEDNICA OV (SGMŽ 18-14)1. Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu
2. Plan davanja koncesija u 2015. godini
3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kockavica
4. Trogodišnji plan davanja koncesija 2015.-2017. godine

19.12.2014. - 15. SJEDNICA OV (SGMŽ 16-14)1. Plan razvojnih programa za 2015. - 2017.
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
3. Program javnih potreba u kulturi za 2015.godinu
4. Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
5. Program korištenja sredstava od legalizacije za 2015. godinu
6. Program održavanja komunalne infrastrukture 2015.godine
7. Socijalni program Općine Sveta Marija za 2015. godinu

20.11.2014. - 14. SJEDNICA OV (SGMŽ 15-14)1. Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti stanovnistva od katastrofa i velikih nesreca Opcine Sveta Marija
2. Odluka o namjeri pristupanja Opcine Sveta Marija Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Regija Mura EG

14.10.2014. - 13. SJEDNICA OV (SGMŽ 14-14)1. Odluka o imenovanju clana Upravnog vijeca Djecjeg vrtica
2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu koncesija
3. Odluka o nerazvrstanim cestama u Opcini Sveta Marija
4. Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagalista Parag
5. Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagalista Segetec

12.9.2014. - 12. SJEDNICA OV (SGMŽ 11-14)1. Odluka o izmjenama i dopunama PPU Sveta Marija

28.7.2014. - 11. SJEDNICA OV (SGMŽ 9-14)1. Odluka o porezima Općine Sveta Marija

21.7.2014. - 10. SJEDNICA OV (SGMŽ 9-14)1. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na podrucju Opcine Sveta Marija

23.4.2014. - 9. SJEDNICA OV (SGMŽ 5-14)1. Odluka o raspodjeli viska prihoda iz 2013. godine
2. Odluka o sazivanju Mjesnog zbora gradana Opcine Sveta Marija
3. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Sveta Marija

21.3.2014. - 8. SJEDNICA OV (SGMŽ 4-14)1. Odluka o donosenju Plana ZiS Opcine Sveta Marija
2. Odluka o imenovanju stozera zastite i spasavanja 2014
3. Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 20
4. Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 32
5. Odluka o sklapanju Anexa I. Sporazuma o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom


2013.

13.12.2013. - 6. SJEDNICA OV (SGMŽ 18-13)1. Odluka o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
2. Odluka o mjerilima i nacinu sufinanciranja predskolskog odgoja

4.11.2013. - 5. SJEDNICA OV (SGMŽ 16-13)1. Odluka o dopuni Odluke o koef.za obracun placa sluzbenika i namjestenika JUO opcine Sveta Marija
2. Odluka o komunalnom doprinosu 2013

12.9.2013. - 4. SJEDNICA OV (SGMŽ 13-13)1. Odluka o placi nacelnika i zamjenika koji duznost obavljaju profesionalno
2. Odluka o visini koeficijenata za obracun placa za sluzbenike i namjestenike Opcine Sveta Marija

26.6.2013. - 2. SJEDNICA OV (SGMŽ 10-13)1. Izmjene i dopune odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine
2. Odluka o visini naknade clanovima
3. Odluka o porezima
4. Odluka o odredivanju potpisnika
5. Izmjene i dopune odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis